Főoldal » Hírek » Motoros halálát okozta a bódult sofőr - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy kábí­tó­szer­fo­gyasz­tás miatt koráb­ban már bün­te­tett, nagy­ka­ni­zsai férfi 2021. augusz­tus 14-én dél­után úgy ült volán mögé, hogy előt­te amfe­ta­mint és koi­ka­int fogyasz­tott. A férfi Gara­bonc és Nagy­ra­da közöt­ti útsza­ka­szon köz­le­ked­ve, bódult álla­po­ta miat­ti figyel­met­len­ség­ből elso­dort egy moto­rost, aki a bal­eset­ben éle­tét vesztette.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a bal­eset nap­ján, dél­után a bódult sofőr Gara­bonc és Nagy­ra­da között egy több autó­ból álló jár­mű­sor mögé ért. A férfi ész­lel­te, hogy a két autó­val előt­te hala­dó motor­ke­rék­pá­ros a jár­mű­sor elő­zé­sé­be kez­dett. Ami­kor a moto­ros a bal olda­li for­gal­mi sáv köze­pén halad­va már két kocsit meg­elő­zött, a vád­lott szin­tén elő­zött, mely­nek során nem tar­tott kellő köve­té­si távol­sá­got az előt­te hala­dó moto­ros­tól és a bódult­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt a motor­ke­rék­pár hátsó kere­ké­nek ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a moto­ros leesett a motor­ról, és az út menti árok­ba csapódott.

A bal­ese­tet köve­tő­en a férfi anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a sérült moto­ros segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, tovább haj­tott, majd Zala­eger­sze­gig köz­le­ke­dett. A rend­őrök egy áru­ház par­ko­ló­já­ban talál­tak rá, ahol a föl­dön feküdt és össze­füg­gés­te­le­nül beszélt.

A súlyo­san sérült moto­rost a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de több hóna­pos keze­lé­se elle­né­re elhunyt.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség a fér­fit halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alkal­ma­zá­sát indítványozta.