Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Mozgásában korlátozott sértettet fosztottak ki – vádat emelt az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik idén május­ban hasz­nál­ták ki a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len hely­ze­tét.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. május 17-én men­tek be a sér­tett hód­me­ző­vá­sár­he­lyi házá­nak nyi­tott bejá­ra­ti ajta­ján keresz­tül. A ház­ban a vád­lot­tak kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett több szer­vi beteg­sé­ge miatt csak kere­kes szék­kel tud helyet vál­toz­tat­ni, eltu­laj­do­ní­tot­ták a tőle alig egy méter­re levő asz­ta­lon kint felej­tett, borí­ték­ban levő 80.000 forint­ját. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a hely­szín­ről távoz­tak.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sá­nak elhá­rí­tá­sá­ra a sér­tett egész­sé­gi álla­po­tá­nál fogva kép­te­len volt.

A nyo­mo­zás során a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi rend­őrök­nek sike­rült az ello­pott pénzt meg­ta­lál­ni­uk és lefog­lal­ni­uk.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat minő­sí­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A külö­nös, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.