Főoldal » Hírek » Mozgáskorlátozottságát kihasználva fosztották ki a sértettet - a Somogy Vármegyei Főügyészség - fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, ille­tő­leg készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki egy öltö­ző­ben az álla­po­tát kihasz­nál­va és a figyel­mét elte­rel­ve káro­sí­tott meg egy férfit.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő 2022 novem­be­ré­ben az egyik kapos­vá­ri szo­ci­á­lis intéz­mény­ben tar­tóz­ko­dott, ahol bement a férfi öltö­ző­be, mely­ben ekkor kizá­ró­lag a moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett tartózkodott. 

Az elkö­ve­tő a férfi mögé lépett, aki ekkor a kere­kes­szé­ké­ből fel­áll­va, az öltö­ző­szek­ré­nyé­be kapasz­kod­va pakolt. A nő  - kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett nem tudja meg­fe­le­lő­en nyo­mon követ­ni, mi tör­té­nik mögöt­te, illet­ve távo­labb volt a dol­ga­i­tól - leemel­te a férfi kere­kes­szé­ké­nek fogan­tyú­ján lévő szaty­rát, miköz­ben a figyel­mét elte­rel­ve beszélt hozzá, ezután pedig sie­tő­sen távozott.

A nő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel kész­pénzt, több mobil­te­le­font és egyéb hasz­ná­la­ti tár­gyat zsák­má­nyolt, vala­mint meg­sze­rez­te a sér­tett bank­kár­tyá­ját és sze­mé­lyes ira­ta­it is. A férfi azon­ban rövid időn belül ész­re­vet­te a dol­gai eltű­né­sét, így a hely­szín­re érke­ző kapos­vá­ri nyo­mo­zók a sér­tett érté­ke­it nagy­részt vissza tud­ták szerezni. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és annak idő­tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A fény­ké­pet a rend­őr­ség hely­szí­ni szem­lé­je során készült.