Főoldal » Hírek » Mozgóárus ütötte el a vásárlót - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel tola­tás köz­ben gázolt halál­ra egy gyalogost.

Az elkö­ve­tő az egye­di­leg kiala­kí­tott kis­te­her­au­tó­já­ból moz­gó­áru­sí­tást foly­ta­tott az egyik Veszp­rém köze­li kis­te­le­pü­lés utcá­ján 2020. októ­ber 30-án, a déli órák­ban. Miu­tán úgy látta, hogy vásár­lói elfogy­tak, a férfi becsuk­ta a jármű hátsó ajta­ját, melyen keresz­tül a pék­árut érté­ke­sí­tet­te, majd a jár­mű­vön belül a veze­tő­fül­ké­be ment, hogy elinduljon.

A vád­lott azon­ban a kellő körül­te­kin­tés hiá­nyá­ban nem vette észre, hogy idő­köz­ben vásár­lá­si szán­dék­kal, gya­lo­go­san a gép­ko­csi hátul­já­hoz érke­zett egy idős, nehe­zen mozgó asszony. A figyel­met­len férfi hát­ra­me­net­be kap­csolt, és a kis­te­her­au­tó hátsó részé­vel a mögöt­te álló gya­lo­gost elütötte.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a bal­eset követ­kez­té­ben, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, egy­út­tal indít­vá­nyoz­ta, hogy a tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.