Főoldal » Hírek » Műhelyében árulta a drogot az autószerelő – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és gyógy­szer­ha­mi­sí­tás miatt vádat emelt egy autó­sze­re­lő­vel szem­ben. A férfi a műhe­lyé­ben koka­int és amfe­ta­mint, vala­mint a bűn­tár­sa által nagy tétel­ben ter­mesz­tett mari­hu­á­nát árult, emel­lett Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett, a feke­te­pi­a­con beszer­zett pontecia­nö­ve­lő gyógy­sze­re­ket tartott.

A vád sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi autó­sze­re­lő 2021-ben, a műhe­lyé­ben meg­is­mer­ke­dett a tisza­al­pá­ri bűn­tár­sá­val, aki pénz­szer­zé­si lehe­tő­ség­ként nagy tétel­ben mari­hu­á­nát aján­lott fel neki tovább­ér­té­ke­sí­tés­re. Élve a lehe­tő­ség­gel, az autó­sze­re­lő elő­ször 2021 októ­be­ré­ben 6 mil­lió forint, majd 2022 tava­szán 5 mil­lió forint érték­ben vásá­rolt tőle a váku­um cso­ma­golt drog­ból, amit közel 2,5 mil­lió forint haszon­nal tudott eladni.

Látva az üzle­ti sikert, a nagy­ke­res­ke­dő bűn­társ úgy dön­tött, maga fogja ter­mesz­te­ni a koráb­ban mások­tól beszer­zett kan­na­biszt. Inter­ne­tes tájé­ko­zó­dást köve­tő­en hővé­dő fólia­sá­tort, led lám­pá­kat, elszí­vó ven­ti­lá­to­ro­kat, az öntö­ző rend­szer kiépí­té­sé­hez csö­ve­ket és cse­peg­te­tő­ket, vala­mint a rend­szer auto­ma­ti­zá­lá­sá­hoz idő­zí­tő­kap­cso­ló­kat szer­zett be és tisza­al­pá­ri gará­zsa tető­te­ré­ben ken­der ter­mesz­tés­be fogott. Néhány hónap múlva a saját szü­re­te­lé­sű mari­hu­á­ná­ból 4 kg-ot érté­ke­sí­tett autó­sze­re­lő bűn­tár­sá­nak, aki emel­lett más for­rás­ból koka­int, exta­syt, amfe­ta­mint és dizáj­ner dro­got is beszer­zett, amik­kel a műhe­lyé­ben kereskedett.

A kis­kun­fél­egy­há­zi nyo­mo­zók az autó­sze­re­lő­től elfo­gá­sa­kor a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 12-szeresét meg­ha­la­dó ható­anyag tar­tal­mú kábí­tó­szert és dizáj­ner dro­got fog­lal­tak le. A kuta­tás során kide­rült, hogy a férfi a műhely­ben 196 napra ele­gen­dő, ille­gá­li­san beszer­zett poten­cia­nö­ve­lő készít­ményt is tar­tott, ame­lyek gyár­tá­si körül­mé­nyei nem ismer­tek és ame­lyek for­gal­ma­zá­sát sem az euró­pai, sem a magyar gyógy­szer­ügyi ható­ság nem engedélyezte.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett az autó­sze­re­lő fér­fi­nak jelen­tős mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz az ügyészség.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi fotó­kon a mari­hu­á­na ter­mesz­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök és a leszü­re­telt kan­na­bisz látható.