Főoldal » Archív » Munkaadóját lopta meg az öt elkövető- A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­nük nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon

A vád­lot­tak 2016. már­ci­us 11-én és 12-én tor­mát taka­rí­tot­tak be a sér­tett Lét­avér­tes kül­te­rü­le­tén lévő ter­mő­föld­jén.

Ez idő alatt tudo­má­suk­ra jutott, hogy a sér­tett a fel­sze­dett tor­mát Lét­avér­te­sen melyik telep­he­lyen tárol­ja, ezért elha­tá­roz­ták, hogy a ter­ményt ellop­ják, azt érté­ke­sí­tik, majd a befolyt pénzt egy­más között eloszt­ják.

A vád­lot­tak 2016. már­ci­us 13-án késő este az egyi­kük pla­tós kis­te­her gép­ko­csi­já­val meg­je­len­tek a telep­he­lyen, a lezá­rat­lan kaput kinyit­va beáll­tak oda, majd együt­te­sen fel­pa­kol­ták a közel 30 mázsa ter­ményt a gép­jár­mű­re és azzal az egyi­kük lakó­he­lyé­re men­tek.

A vád­lot­tak 2016. már­ci­us 14-én és 15-én a nagy mennyi­sé­gű tor­mát meg­tisz­tí­tot­ták és azt, vala­mint annak gyö­kér­ze­tét az egyik helyi fel­vá­sár­ló­nak érté­ke­sí­tet­ték 547.960,- forin­tért. A befolyt pénzt a vád­lot­tak egy­más között egyen­lő arány­ban elosz­tot­ták, azt fel­él­ték, így a sér­tett­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg.

A fel­vá­sár­ló­nak nem volt tudo­má­sa arról, hogy a meg­vett torma bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik, azt a többi őster­me­lő­től fel­vá­sá­rolt ter­ménnyel együtt ömleszt­ve érté­ke­sí­tet­te egy kft. részé­re.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az öt vád­lott ellen társ­tet­tes­ként, nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban három vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg két vád­lott ese­té­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Indít­ványt tett továb­bá arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a pol­gá­ri jogi igé­nyét érdem­ben bírál­ja el.

Deb­re­cen, 2016. szep­tem­ber 29.

Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye