Főoldal » Archív » Munkabérét illegális jutalékkal egészítette ki, vádat emeltek ellene

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki mun­kál­ta­tó­ja part­ne­re­i­től kapott pénzt azért, hogy nekik köz­ve­tít­sen üzle­te­ket.

A nőt egy szál­lít­má­nyo­zás­sal fog­lalkozó cég alkal­maz­ta. Fel­ada­ta kül­föl­di part­nerek­kel való kap­cso­lat­tar­tás, és ezen part­ne­rek részé­re fuvarmeg­bí­zá­sok köz­ve­tí­té­se volt.

A nő azért, hogy bizo­nyos kül­föl­di part­ne­rek rend­sze­re­sen meg­bí­zást kap­ja­nak, ezen cége­ket kép­vi­se­lő kül­föl­di sze­mély­től 2015. augusz­tus köze­pé­től 2016. augusz­tus végé­ig rend­sze­re­sen kapott külön­bö­ző nagy­sá­gú, össze­sen több mint más­fél mil­lió forint­nyi eurot. 

A nő ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádira­tot a Pest Megyei Főügyész­ség.