Főoldal » Hírek » Munkáltatója telefonján küldte tovább másoknak a gyermekpornográf felvételeket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ácsi fér­fi­val szem­ben, aki 15 darab til­tott por­nog­ráf fel­vé­telt szer­zett meg, ame­lye­ket mobil­te­le­fo­non mások­nak továb­bí­tott.

A vád­irat sze­rint a férfi inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül isme­ret­len sze­mé­lyek­től meg­szer­zett 15 darab olyan vide­ó­fel­vé­telt, ame­lye­ken tizen­nyolc év alat­ti lány­gyer­me­kek lát­ha­tók sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se köz­ben.

A férfi ezt köve­tő­en, a 2021. janu­ár 6-22. között több alka­lom­mal, az ácsi lakó­he­lyén, a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző mobil­te­le­fon hasz­ná­la­tá­val mind a 15 darab video­fel­vé­telt  isme­ret­len sze­mé­lyek részé­re, pri­vát üze­net­ben tovább­küld­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.