Főoldal » Hírek » Munkamegállapodást kötött a Legfőbb Ügyészség és a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság – fotókkal – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és dr. Karácsoni-Pej Melin­da, a Belső Ellen­őr­zé­si és Integ­ri­tá­si Igaz­ga­tó­ság igaz­ga­tó­ja a mai napon alá­írt együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a hazai, vala­mint az uniós költ­ség­ve­tés védel­me, továb­bá a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem terü­le­tén köl­csö­nö­sen támo­gat­ják egy­mást a jog­sza­bá­lyok által elő­írt, vala­mint az alap­te­vé­keny­sé­gük­ből faka­dó közös, illet­ve egy­más­ra épülő fel­ada­ta­ik ellátásában.

A Leg­főbb Ügyész­ség és a Köz­igaz­ga­tá­si és Terü­let­fej­lesz­té­si Minisz­té­ri­um Euró­pai Uniós Fej­lesz­té­se­kért Fele­lős Állam­tit­kár­sá­gon belül műkö­dő Belső Ellen­őr­zé­si és Integ­ri­tá­si Igaz­ga­tó­ság az együtt­mű­kö­dé­sük kere­té­ben a jog­gya­kor­lat ala­ku­lá­sá­val kap­cso­la­tos szak­mai kon­zul­tá­ci­ó­kat tart­hat­nak, illet­ve – arra irá­nyu­ló kérés ese­tén – véle­ményt nyil­vá­nít­hat­nak a másik Fél szak­te­rü­le­tét is érin­tő jog­sza­bály tervezetekről.

A felek okta­tá­sok, kép­zé­sek vagy kon­zul­tá­ci­ók for­má­já­ban tapasz­ta­lat­cse­rét biz­to­sít­hat­nak az érin­tett szak­em­be­rek között. Köl­csö­nö­sen köz­re­mű­köd­nek cél­zott és gya­kor­lat spe­ci­fi­kus tovább­kép­zé­si tema­ti­ka, kép­zé­si anya­gok kialakításában.

A meg­ál­la­po­dás a közö­sen szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­ák és szak­mai ren­dez­vé­nyek lehe­tő­sé­gé­re épp úgy kiter­jed, mint egy­más tájé­koz­ta­tá­sá­ra a másik fél tevé­keny­sé­gét érin­tő jog­al­ko­tás szük­sé­ges­sé­gé­nek fel­me­rü­lé­se esetén.

A felek – amennyi­ben az indo­kolt és arra lehe­tő­ség van – közös kez­de­mé­nye­zés­sel for­dul­nak a jog­sza­bá­lyi elő­ké­szí­tés­re jogo­sult­hoz, illet­ve a jogalkotóhoz.