Főoldal » Archív » Munkásszállón bántalmazta társát egy afgán férfi Budapesten – gyorsított eljárásban ítélték el

A 47 éves afgán férfi egy szó­vál­tást köve­tő­en, a szál­ló por­tá­já­nál egy faléc­cel bán­tal­maz­ta a szin­tén kül­föl­di szo­ba­tár­sát. A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé; a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás sze­rint az oltal­ma­zott stá­tu­szú afgán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott és a szin­tén kül­föl­di - szu­dá­ni - állam­pol­gár­sá­gú sér­tett szo­ba­tár­sak vol­tak egy XXIII. kerü­le­ti munkásszállón.

A két férfi 2017. ápri­lis 01-jén a kora haj­na­li órák­ban a szál­ló szo­bá­já­ban össze­szó­lal­ko­zott egy­más­sal, amely miatt a sér­tett lement a föld­szin­ten lévő por­ta­szol­gá­lat­ra, hogy segít­sé­get kér­jen. A vád­lott néhány perc­cel később a sér­tett után ment, és egy 1,5 méter hosszú­sá­gú faléc­cel nagy erő­vel, több alka­lom­mal, test­szer­te meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd hátul­ról lefog­ta és a föld­re rán­tot­ta, ahol a kezé­ben lévő faléc­cel még továb­bi kettő alka­lom­mal lágyék­tá­jon meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en a föld­ről fel­áll­ni pró­bá­ló sér­tet­tet a faléc­cel tovább bán­tal­maz­ta, ami­től a férfi az egyen­sú­lyát elve­szít­ve újra a föld­re esett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett koponya- és könyök­zú­zó­dást, vala­mint alkar sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek nyolc napon belül gyó­gyul sérü­lé­sek, ugyan­ak­kor – figye­lem­mel a táma­dott test­fe­lü­let­re, a bán­tal­ma­zás során hasz­nált esz­köz­re és a bán­tal­ma­zás kitar­tó jel­le­gé­re – a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult és arra alkal­mas is volt.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tot­ti fele­lős­ség­re vonás­tól szá­mí­tott 72 órán belül - bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let nem jog­erős, az eljá­ró ügyész a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett fellebbezett.