Főoldal » Hírek » Összehangoltan loptak műszaki cikkeket - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott három szlo­vák fia­tal­em­bert más­fél mil­lió forint érték­ben, műsza­ki cik­kek­re elkö­ve­tett, össze­han­golt lopás miatt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tás­ról szóló fel­jegy­zé­se sze­rint a három szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi tavaly decem­ber 20-án és 27-én is lopá­si cél­lal érke­zett egy győri műsza­ki áruházba.

A fia­tal­em­be­rek közül – mind­két alka­lom­mal - ket­ten össze­gyűj­töt­ték a nekik tet­sző kame­rá­kat, fény­ké­pe­ző­gé­pet és drónt, azo­kat a náluk lévő rek­lám­tás­ká­ba tet­ték, azok­ról az áru­vé­del­mi esz­közt eltá­vo­lí­tot­ták, majd har­ma­dik tár­suk vitte ki a tás­ká­kat az üzlet­ből, fize­tés nélkül.

A máso­dik cse­lek­mény során a ter­mé­ke­ket össze­gyűj­tő két elkö­ve­tőt a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat már figyel­te, őket a kijá­rat­nál feltartóztatták.

Az 1.629.991 forin­tos lopá­si kár­ból 1.369.994 forint meg­té­rült azzal, hogy az eltu­laj­do­ní­tott ter­mé­kek egy részét a har­ma­dik férfi útján az elkö­ve­tők a nyo­mo­zó ható­ság­nak átadták.

A bíró­ság a három fér­fit bűnös­nek mond­ta ki minő­sí­tett lopás elkö­ve­té­sé­ben, és őket egy év - három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, 85.000 forint vagyon­el­kob­zás­sal súj­tot­ta és egy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let jogerős.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: