Főoldal » Hírek » Nagy értékű aranyérméket lopott a numizmatikai vásárokon -fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három numiz­ma­ti­kai vásá­ron lopott a gyűj­tők­től régi, nagy érté­kű arany­ér­mé­ket.  A férfi 12 darab, össze­sen közel két és fél mil­lió forint érté­kű pénz­ér­mét tulaj­do­ní­tott el a három sértettől.

A vád­irat sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű, érme­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó gödöl­lői férfi a Duna­új­vá­ros­ban 2022 októ­be­ré­ben, a Veszp­rém­ben 2023 ápri­li­sá­ban és a Kecs­ke­mé­ten 2023 júli­u­sá­ban tar­tott numiz­ma­ti­kai vásá­rok­ra láto­ga­tott. Eze­ken az ese­mé­nye­ken az érme­gyűj­tők meg­te­kin­tés­re, illet­ve eladás­ra kiál­lí­tot­ták az álta­luk hozott érmé­ket. A vád­lott Duna­új­vá­ros­ban 10 darab, össze­sen 800.000 forint érté­kű egy duká­tos arany­ér­mét, míg Veszp­rém­ben egy darab, Mária Teré­zia kora­be­li, 810.000 forint érté­kű két duká­tos arany­ér­mét lopott el a sér­tet­tek kiál­lí­tó stand­já­ról. Utób­bi érmét az elkö­ve­tő még aznap egy gyűj­tő részé­re érté­ke­sí­tet­te, aki azt a tulaj­do­nos részé­re vissza­ad­ta, így az oko­zott kár megtérült.

A vád­lott a kecs­ke­mé­ti vásá­ron a sér­tett kiál­lí­tó stand­ján lévő nyi­tott fado­boz­ban tárolt 800.000 forint érté­kű arany száz­ko­ro­nás érmét úgy lopta el, hogy annak helyé­re egy hamis érmét tett.

Míg a vád­lott őri­zet­ben volt, a fele­sé­ge a meg nem térült kár össze­gét, 1.600.000 forin­tot, a sér­tett kár­té­rí­té­sé­nek érde­ké­ben a nyo­mo­zó ható­ság részé­re önként átad­ta, így a másik két sér­tett kára is megtérült.

Az ügyész­ség a fér­fit 3 rend­be­li nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fény­ké­pe­ken az egyik sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott egy duká­tos arany­ér­mék­kel azo­nos érme látható.