Főoldal » Archív » Nagy értékű vásárlás ígéretével tévesztették meg a kereskedőt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak közül az egyik férfi 2017. augusz­tus hónap végén szer­szám­gé­pek keres­ke­del­mé­vel kap­cso­la­tos inter­ne­tes hir­de­tés alap­ján fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tett nővel, majd tele­fo­nos egyez­te­tést köve­tő­en az M3-as autó­pá­lyán vádlott-társával együtt egy ben­zin­kú­ton talál­koz­tak a hir­de­tő­vel, aki elve­zet­te őket a Mis­kol­con lévő telep­he­lyé­re. Egy­ide­jű­leg ugyan­itt két továb­bi vádlott-társuk is meg­je­lent egy kisteher-gépjárművel, amely­ről a sér­tet­tet elő­ze­te­sen nem érte­sí­tet­ték.

A nő az egyik vád­lott­nak meg­mu­tat­ta a rak­tár­ban lévő szer­szám­gé­pe­ket, mire a vád­lott úgy nyi­lat­ko­zott, hogy mint­egy 5 600 000 Ft érték­ben sze­ret­ne vásá­rol­ni, mivel Cse­pe­len egy tan­mű­helyt fog beren­dez­ni.

A vád­lott a tár­sai jelen­lé­té­ben meg­egye­zett a hir­de­tő­vel, hogy a kivá­lasz­tott áru­kért az elkö­vet­ke­ző napok­ban kami­ont fog kül­de­ni, de egy­ide­jű­leg a sér­tett enge­dé­lyé­vel a kis­te­her­au­tó­juk­ba bepa­kol­tak egy védő­gá­zas hegesz­tő­gé­pet és egy esz­ter­ga tok­mányt azzal, hogy a vásár­lás össze­gé­re tekin­tet­tel, igényt tar­ta­nak ked­vez­mé­nyek­re, azaz hogy kis­gé­pe­ket ellen­ér­ték nél­kül elvisz­nek.

A vád­lot­tak enge­dély nél­kül még továb­bi szer­szá­mo­kat, sze­re­lő­ko­csit, hen­ger­sort, csi­szo­ló­csap­ágya­kat pakol­tak a teher­au­tó­ba azon ígé­ret­tel, hogy majd a gépek kifi­ze­té­se­kor későb­bi idő­pont­ban fog­ják eze­ket is meg­fi­zet­ni. A tár­gya­lást leve­ze­tő vád­lott arra is ígé­re­tet tett, hogy elő­le­get is fizet, a sér­tett erre tekin­tet­tel meg­en­ged­te ezek elszál­lí­tá­sát.

A vád­lot­tak két tele­fon­szá­mot is adtak meg a nőnek, aki az elkö­vet­ke­ző két nap­ban eze­ken tar­tot­ta velük a kap­cso­la­tot, azon­ban a vád­lot­tak külön­bö­ző indo­kok­ra hivat­koz­va, későb­bi idő­pont­ra ígér­ték a fize­tést, majd elér­he­tet­len­né vál­tak.

A sér­tett­nek oko­zott kár össze­sen 859 000 Ft, amely ere­jé­ig a sér­tett pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség az egyik vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bi három vád­lot­tal szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.