Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nagy mennyiségű adózatlan vágott dohányt szerzett a férfi - vádemelés

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a töre­dék­áron meg­szer­zett több, mint száz kilo­gramm adó­zat­lan vágott dohányt a lakó­he­lyén tárol­ta és azt haszon­nal akar­ta továbbértékesíteni.

A vád sze­rint a vád­lott 2018. júli­us 12-én, este, isme­ret­len sze­mély­től meg­vá­sá­rolt közel száz­ti­zen­öt kilo­gramm súlyú adó­zat­lan vágott dohányt, ami­nek kiló­já­ért 1.600,- Ft-ot fize­tett, hol­ott a dohány tény­le­ges kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­mi érté­ke több, mint 9.000.000,- Ft volt. A férfi a jöve­dé­ki ter­mé­ket a lakó­in­gat­la­nán lévő mel­lék­épü­let pad­lá­sán rej­tet­te el. A vád­lott a ter­mé­ket érté­ke­sí­te­ni akarta.

Erre azon­ban nem került sor, mivel a vád­lott lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság 2018. júli­us 13-án, a reg­ge­li órák­ban, kuta­tást tar­tott, és a nagy mennyi­sé­gű dohányt lefoglalta.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ille­té­kes szer­ve a vád­lot­tal szem­ben közel 8.000.000,- Ft össze­gű jöve­dé­ki bír­sá­got sza­bott ki.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a férfi lakó­he­lyén lefog­lalt adó­zat­lan vágott dohányt a járás­bí­ró­ság koboz­za el.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.