Főoldal » Archív » Nagy mennyiségű illegális potencianövelő szert tartott magánál

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sa miatt vádat emelt egy 42 éves, buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki több mint 500 szem külön­bö­ző típu­sú poten­cia­nö­ve­lő szert tar­tott magánál.

A vád sze­rint a vád­lot­tat 2018. feb­ru­ár 19-én éjjel, Szen­de­he­lyen a rend­őr­jár­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, mely­nek kere­té­ben gép­jár­mű­vét is átvizs­gál­ták. A sze­mély­gép­ko­csi­já­ban a rend­őrök 100 doboz, össze­sen 505 szem külön­fé­le poten­cia­nö­ve­lő szert találtak.

A gyógy­sze­rek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­nek, az ország­ban nem enge­dé­lye­zett egész­ség­ügyi ter­mék­nek minő­sül­nek, hazai pati­kák­ban nem sze­rez­he­tők be.

A vád­lott az ille­gá­lis ter­mé­ket Buda­pes­ten vásá­rol­ta. A tör­vény csak az ilyen szer indo­ko­lat­lan mennyi­ség­ben tör­té­nő meg­szer­zé­sét bün­te­ti, amely alatt olyan mennyi­sé­get kell érte­ni, amely­ről meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az a sze­mé­lyes szük­ség­le­te­ket meg­ha­lad­ja. A vád­lott­nál meg­ta­lált gyógy­szer­mennyi­ség ezt nyil­ván­va­ló­an túllépte.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát, továb­bá az ille­gá­lis gyógy­sze­rek elkob­zá­sát indítványozta.