Főoldal » Hírek » Nagy mennyiségű, illegálisan megszerzett dohányt tárolt az udvarán egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki eladá­si szán­dék­kal több mint 300 kg vágott dohányt tárolt a laká­sán.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal 2020. szep­tem­ber 2-án jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­tott a vád­lott mikep­ér­csi lakó­he­lyén, ahol a ház­hoz tar­to­zó mel­lék­épü­let­ben nylon zsá­kok­ba cso­ma­gol­va közel 330 kg fogyasz­tá­si dohányt talál­tak. A férfi ennek ere­de­tét, bir­tok­lá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét okirat­tal iga­zol­ni nem tudta, azt a koráb­bi­ak­ban isme­ret­len helyen és isme­ret­len sze­mély­től vásá­rol­ta azzal a cél­lal, hogy a későb­bi­ek­ben kisebb téte­lek­ben, jelen­tős haszon­nal érté­ke­sít­se.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal a lefog­lalt fogyasz­tá­si dohányt elko­boz­ta és elren­del­te a meg­sem­mi­sí­té­sét. Mind­emel­lett a fér­fit több mint 26 mil­lió forint jöve­dé­ki bír­ság­gal súj­tot­ta, továb­bá jöve­dé­ki adó és álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te.

A férfi lakó­he­lyén tárolt fogyasz­tá­si dohány kis­ke­res­ke­del­mi ára meg­ha­lad­ja a 30 mil­lió forin­tot.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Észak-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.