Főoldal » Hírek » Nagyapjára támadt rá a fiatalkorú - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­lal szem­ben, aki eltűnt kábí­tó­szer miatt fenye­get­te meg hozzátartozóját.

A 16 éves vád­lott 2008 évtől a nagy­szü­le­i­nél nevel­ke­dett Komá­di­ban. 2022. már­ci­us 6-án, dél­után, a fiú a ruhái közt keres­te a koráb­ban vett mari­hu­á­nát, de nem talál­ta. Ettől ide­ges lett, kia­bál­va kér­dő­re vonta nagy­ap­ját, aki nem tudta, hogy mit keres a fiú. Az eltű­né­sért a fiú a sér­tet­tet okol­ta, ezért dühé­ben fel­vett a kony­há­ban egy kala­pá­csot, majd a sér­tet­tel indu­la­to­san közöl­te, hogy a cso­mag sokba került, majd fel­szó­lí­tot­ta a nagy­ap­ját, hogy adjon át 5.000 forin­tot. A férfi közöl­te, hogy nincs pénze, ezért a vád­lott egyre agresszí­vabb lett, föld­re dobta a kala­pá­csot, majd magá­hoz vett egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú cson­to­zó­kést. A fia­tal a kés­sel hado­ná­szott és meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy leszúr­ja, ha nem adja oda a pénzt.

A hang­za­var­ra fel­fi­gyelt a sér­tett ház­ban tar­tóz­ko­dó fia, aki­től a sér­tett gyor­san kért 5.000 forin­tot és azt átad­ta a fia­tal­ko­rú­nak. Ezt köve­tő­en a fia­tal távo­zott a lakásból.

A vád­lott 5.000 forint kárt oko­zott, amely rész­ben meg­té­rült, mert a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás során lefog­lal­tak tőle közel 3.000 forintot.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rész­ben beis­me­rő, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú­val szem­ben a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát, vala­mint a meg nem térült pénz­összeg ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indítványozta.