Főoldal » Hírek » Nagyüzemben hamisították és árulták a bérleteket – vádemelés – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy profi bér­let­ha­mi­sí­tó páros és tár­sa­ik ellen, akik nagy­üzem­ben árul­ták a hamis bérleteket.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 50 és 47 éves férfi 2020-ban elha­tá­roz­ták, hogy havi Budapest-bérleteket fog­nak hami­sí­ta­ni és azo­kat haszon­nal érté­ke­sí­tik. Azt hasz­nál­ták ki, hogy a jegy- és bér­let­ki­adó auto­ma­ták a jegyet, a bér­le­tet és a szám­lát is hőpa­pír­ra nyom­tat­ja. Ráadá­sul az ÁFA-s szám­la mére­te meg­egye­zik a bér­le­té­vel, és egyes vegy­sze­rek­kel a szel­vé­nyek fes­ték­ré­te­ge tor­zu­lás nél­kül eltá­vo­lít­ha­tó. A két férfi több auto­ma­tá­ból – külö­nö­sen az Újpest-Központ M3 alul­já­ró­ban, a Lehel téren, a Gyön­gyös úton, a Nyu­ga­ti pálya­ud­var­nál – töme­gé­vel vásá­rolt – oly­kor ked­vez­mé­nyes – jegye­ket, majd egye­sé­vel igé­nyel­tek hozzá ÁFA-s szám­lát valót­lan ada­tok­kal. Az elkö­ve­tők több mint 10.000 darab szám­la­pa­pír­hoz jutot­tak hozzá, ame­lye­ket vegy­sze­re­sen és nyom­ta­tás­sal meg­ha­mi­sí­tot­tak és árul­tak. A vevők tud­ták, hogy a magán­sze­mé­lyek­től, a köz­le­ke­dé­si vál­la­lat ára­i­nál olcsób­ban – 5.500-6.000 forin­tért vásá­rolt bér­le­tek hamisak.

A rend­őr­ség 2021 augusz­tu­sá­ban elfog­ta a két fér­fit és tőlük szá­mí­tó­gé­pet, nyom­ta­tót, szken­nert, kész­pénzt, hamis bér­le­te­ket és vegy­sze­re­ket fog­lalt le.

Az ügy­nek továb­bi 6 – férfi – vád­lott­ja van, akik saját rész­re is vásá­rol­tak és köz­ve­tí­tet­tek is bér­le­te­ket más vevők­nek. A kerü­le­ti ügyész­ség továb­bi ter­hel­te­ket meg­ro­vás­ban része­sí­tett, vagy velük szem­ben fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te az eljárást.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lá­sok­kal és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádol­ja A két hami­sí­tó­val és 3 továb­bi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés, a továb­bi vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka vagy pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben május végén ter­ve­zi az elő­ké­szí­tő ülés tartását.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által a kuta­tás­ról kiadott, vide­ót és fotó­kat tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garanciat-vallaltak-a-hamis-berletekre