Főoldal » Hírek » Nagyvonalú volt a munkaadója kárára - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki apró­pén­zért árul­ta ki egy bolt árukészletét.

A vád­irat sze­rint a nő 2018 nya­rán egye­dü­li alkal­ma­zott­ként dol­go­zott egy süly­sá­pi ruha­bolt­ban. A napi bevé­tel­ről nyil­ván­tar­tást kel­lett vezet­nie, amit a tulaj­do­nos heten­te ellenőrzött.

Nem egé­szen egy hóna­pos tény­ke­dé­se alatt a nő isme­rő­se­i­nek meg­en­ged­te, hogy fize­tés nél­kül vigye­nek el ruha­ne­mű­ket a bolt­ból. Ezért ő alkal­man­ként egy-két ezer forin­tot kapott, amit meg­tar­tott magának.

Cse­lek­mé­nyé­vel több, mint négy­száz­ezer forint érté­kű ruhát jut­ta­tott isme­rő­se­i­nek ilyen módon az eladó.

Az ügy­ben a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az alkal­ma­zott és rossz­hi­sze­mű vásár­lói ellen.