Főoldal » Hírek » Napokig fosztogatták egy salgótarjáni vendéglő raktárát - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két sal­gó­tar­já­ni férfi és egy nő ellen, akik 2020 máju­sá­ban napo­kon keresz­tül fosz­to­gat­ták egy ven­dég­lá­tó­hely raktárhelyiségeit.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők 2020 máju­sá­ban ész­lel­ték, hogy az egyik sal­gó­tar­já­ni ven­dég­lá­tó­hely rak­tá­rai könnyen meg­kö­ze­lít­he­tők, és nem védet­tek. Autó­val több napon keresz­tül lepar­kol­tak a ven­dég­lő köze­lé­ben, a mögöt­te futó vas­úti sínek túl­ol­da­lán, innen gya­log a ven­dég­lő­höz menve a hátsó, nyi­tott udva­ron a táro­lás­ra hasz­nált helyi­sé­ge­ket fosztogatták.

Három alka­lom­mal, össze­sen közel 70.000 forint érték­ben lop­tak hús­áru­kat, vala­mint üdítő- és sze­szes ita­lo­kat, így velük szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat. Az egyik vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett, míg két tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

Utób­bi­ak kap­csán 1 év 2 hó, illet­ve 1 év bör­tön­bün­te­tést jelölt meg mér­té­kes indít­vány­ként az ügyész­ség, míg tár­suk 8 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re szá­mít­hat, ha a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri cse­lek­mé­nyét, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Az ügy­ben első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.