Főoldal » Hírek » NAV elismerést kapott kollégánk

Az ügyész­ség egyik fon­tos part­ne­re a Nem­ze­ti Adó - és Vám­hi­va­tal, akik­kel a gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán dol­go­zunk együtt.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal elnö­ke az álta­la adha­tó leg­ma­ga­sabb kitün­te­tést, a Szent Máté Érem Ara­nya foko­za­ta elis­me­rést ado­má­nyo­zott Bara­nya vár­me­gyei kol­lé­gánk­nak, dr. Kecs­ke­mé­ti Gyu­lá­nak a „Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal vala­mint jog­előd­jei szak­mai cél­ki­tű­zé­sé­nek orszá­gos szin­tű meg­va­ló­sí­tá­sá­ban vég­zett több évti­ze­des kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként”.   A kitün­te­tést dr. Deme­ter Tamás vezér­őr­nagy, a NAV bűn­ügyi és ren­dé­sze­ti elnök­he­lyet­te­se adta át.

Gra­tu­lá­lunk!