Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » NAV ellenőrzést színleltek a csalók- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓVAL hamarosan

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik hamis NAV iga­zol­vá­nyo­kat készí­tet­tek, majd azo­kat fel­mu­tat­va egy kerek­egy­há­zi épít­ke­zé­sen ellen­őr­zést szín­lel­tek és hely­szí­ni bír­ság kisza­bá­sát helyez­ték kilá­tás­ba azzal, hogy „okos­ban”, egy par­ko­ló­ban is el tud­ják azt meg­fe­le­lő összeg átadá­sá­val intéz­ni. A cég­ve­ze­tő a csa­lók­kal meg­be­szélt talál­ko­zó­ra már rend­őrök­kel ment.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy I. rendű vád­lott­ja – 2019 máju­sá­ban meg­kér­te egy hely­be­li isme­rő­sét – a III. rendű vád­lot­tat – arra, hogy készít­sen szá­má­ra hamis NAV iga­zol­ványt. Az isme­rős ennek ele­get is tett. Elké­szí­tet­te, majd átküld­te elekt­ro­ni­ku­san az I. rendű vád­lott­nak a kért iga­zol­ványt, aki azt kinyom­tat­ta és lami­nál­ta.

Ezt köve­tő­en, 2019. május 21-én a dél­előt­ti órák­ban az I. rendű vád­lott a tár­sá­val – a II. rendű vád­lot­tal – együtt meg­je­lent egy kerek­egy­há­zi épít­ke­zé­sen, ahol hat mun­ka­vál­la­ló ács­mun­kát vég­zett. Miu­tán kiszáll­tak az autó­ból, a II. rendű vád­lott a kapu­ban meg­állt, míg társa, az I. rendű vád­lott oda­ment azt épít­ke­zé­sen dol­go­zó mun­ká­sok­hoz. A vád­lott a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ellen­őre­ként mutat­ko­zott be, amely­nek iga­zo­lá­sá­ra a III. rendű vád­lott által koráb­ban elké­szí­tett hamis NAV iga­zol­ványt mutat­ta fel. Közöl­te a mun­ká­sok­kal, hogy védő­esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­nak elmu­lasz­tá­sa miatt fejen­ként 50 ezer forint hely­szí­ni bír­sá­got szab ki. Az egyik mun­kás fel­hív­ta a főnö­két és átad­ta a tele­font az „ellen­őr­nek”, aki meg­is­mé­tel­te, hogy a hely­szí­nen tapasz­talt hiá­nyos­sá­gok miatt bír­sá­got kell kiszab­nia, de elin­téz­he­tik „okos­ban” is és akkor nem lesz hiva­ta­los eljá­rás.

Ennek érde­ké­ben talál­ko­zót beszél­tek meg egy kecs­ke­mé­ti kül­vá­ro­si hotel par­ko­ló­já­ba. A vál­lal­ko­zó azon­ban érte­sí­tet­te a kecs­ke­mé­ti rend­őr­sé­get és a csa­lók­kal meg­be­szélt talál­ko­zó­ra már velük ment. A két csa­lót a rend­őrök a hely­szí­nen elfog­ták, így a pénz átadá­sa már nem tör­tént meg.

Az ügy negye­dik vád­lott­já­nak – egy buda­pes­ti fér­fi­nak – a vád­irat sze­rint ugyan­csak az I. rendű vád­lott fel­ké­ré­sé­re koráb­ban készí­tett hamis NAV iga­zol­vá­nyok miatt kell felel­nie.

Az ügyész­ség az ügy mind a négy vád­lott­ját közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, akik közül két fér­fi­nak csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt is felel­nie kell. A sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­ak ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A hamis iga­zol­vá­nyok­ról, lefog­lalt tele­fon­ról a nyo­mo­zás során készül­tek fotók: