Főoldal » Hírek » Négy bűncselekmény miatt kell felelnie - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt bódult álla­pot­ban veze­tett, majd épü­le­tek­ről lesze­relt fém épí­tő­anya­gok ello­pá­sá­val káro­sí­tott meg egy céget.

A fér­fi­vel szem­ben a sza­bály­sér­té­si ható­ság két jog­erős jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tó hatá­ro­za­ta is hatály­ban volt, ami­kor a vád sze­rint 2021. júli­us 1. nap­ján egy for­ga­lom­ból kivont motor­ke­rék­párt veze­tett Sal­gó­tar­ján­ban, ahol a rend­őrök ellen­őriz­ték. Mivel beszé­de össze­füg­gés­te­len volt, vér- és vize­let­min­ta vétel­re állí­tot­ták elő, a szak­ér­tői vizs­gá­lat ered­mé­nye­kép­pen pedig kide­rült, hogy a gép­jár­mű­ve­ze­tés idő­pont­já­ban szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anyag volt.

A férfi 2021 júli­u­sá­ban – jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó – tár­sá­val fel­fi­gyelt arra, hogy egy sal­gó­tar­já­ni cég hasz­ná­la­ton kívü­li, lapos tete­jű épü­le­te­in tető­sze­gő hor­gany­le­me­zek van­nak. A már meg­bon­tott leme­zek ello­pá­sa végett júli­us 26. nap­ján a telep­hely­re a kerí­té­sen át bemász­tak, az egyik épü­let tete­jén meg­kezd­ték a hor­gany­le­me­zek fel­sze­dé­sét. A hor­ganyt a vád­lott sza­kí­tot­ta fel és vágta el egy lemez­ol­ló­val, társa pedig össze­haj­to­gat­ta és egy zsák­ba tette a leme­ze­ket, ami­ket egy fém­át­ve­vő­he­lyen érté­ke­sí­tet­tek. Ezt még négy alka­lom­mal meg­is­mé­tel­ték, az utak során 132,5 kg hor­gany­le­mezt lop­tak el, ame­lyért össze­sen 63.766 forin­tot kap­tak. A fel­sze­dett és jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott hor­gany­le­me­zek érté­ke 596.577 forint.

A férfi ellen az ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge és nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tá­sát, vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét, a sér­tett által beje­len­tett 560.483 forint pol­gá­ri igény és a nyo­mo­zás során fel­me­rült 268.435 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét, vala­mint a pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indítványozva.

 Amennyi­ben a férfi a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri bűnös­sé­gét, vele szem­ben 2 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás és 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás az un. mér­té­kes ügyé­szi indítvány.

 Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.