Főoldal » Archív » Négy éven át sikkasztott munkahelyén a berettyóújfalui asszony

A vád­lott több évti­ze­de állt mun­ka­vi­szony­ban az egyik álla­mi fenn­tar­tá­sú neve­lő­ott­hon­ban, majd pedig kor­mány­za­ti szol­gá­la­ti viszony­ban a jog­utód intéz­mény­nél, ahol köny­ve­lő­ként, majd 2013. évtől kezd­ve pénz­ügyi refe­rens­ként dolgozott.

Az asszony fel­ada­ta volt az intéz­mény­ben meg­ál­la­pí­tott étke­zé­si térí­té­si díjak nyil­ván­tar­tá­sa, a bizony­la­tok kiál­lí­tá­sa és meg­őr­zé­se, vala­mint a dol­go­zók, és az intéz­mény­ben élő utó­gon­do­zott nagy­ko­rú­ak étke­zé­si díja­i­nak besze­dé­se, és befi­ze­té­se az erre célra nyi­tott intéz­mé­nyi számlára.

A vád­lott 2013. janu­ár 1-jétől kez­dő­dő­en 2016. decem­ber 31. nap­já­ig ter­je­dő idő­szak­ban is havon­ta ele­get tett ezen köte­le­zett­sé­gé­nek, azon­ban csak a pénz töre­dé­két, 1.240.864,- forin­tot fizet­te be a szám­lá­ra, a továb­bi, közel 4 mil­lió forin­tot rend­sze­re­sen magá­hoz vette, és azt a saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re, hite­lei tör­lesz­té­sé­re fordította.

A vád­lott által a sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg, az intéz­mény kép­vi­se­lő­je pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szemben.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, továb­bá arra, hogy a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a járás­bí­ró­ság érdem­ben bírál­ja el.