Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Négy éves gyermekükkel jártak lopni a vádlottak egy közeli áruházba - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azok ellen a szü­lők ellen, akik­kel együtt jelen volt a kis­ko­rú gyer­me­kük is a bolti lopásoknál.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, együtt nevel­ték az asszony koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó 4 éves gyermeket.

2021 augusz­tu­sá­ban az elkö­ve­tők meg­be­szél­ték, hogy a lakó­he­lyük­höz köze­li áru­ház­ból fog­nak lopni főként par­fü­möt és koz­me­ti­kai cik­ke­ket, majd azo­kat érté­ke­sí­tik és így bevé­tel­re tesz­nek szert. Az elha­tá­ro­zást köve­tő­en 2021. augusz­tus 7-én, 8-án és 10-én elmen­tek az áru­ház­ba, min­den alka­lom­mal maguk­kal vit­ték a gyer­me­ket is. A vád­lot­tak több koz­me­ti­kai ter­mé­ket és ruha­ne­műt tet­tek a bevá­sár­ló­ko­csi­ba, majd mind­annyi­an bemen­tek a pró­ba­fül­ké­be. A nő az áru­vé­del­mi esz­közt kéz­zel lesza­kí­tot­ta a ter­mé­kek­ről, majd azo­kat a nála lévő nagyobb tás­ká­ba rej­tet­te és ezt köve­tő­en fize­tés nél­kül távoz­tak. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyük­kel a sér­tett­nek több mint 100.000 forint kárt okoz­tak, amely­nek jelen­tős része nem térült meg. Az elkö­ve­tők az ello­pott koz­me­ti­ku­mo­kat isme­ret­len sze­mé­lyek­nek értékesítették.

Az elkö­ve­tők azzal a maga­tar­tá­suk­kal, hogy mind­há­rom alka­lom­mal maguk­kal vit­ték a neve­lé­sük­ben lévő 4 éves gyer­me­ket és ő mind­vé­gig látta, hogy mit csi­nál az édes­any­ja, neve­lé­si köte­les­sé­gü­ket súlyos fok­ban meg­szeg­ték és ezzel a gyer­mek értel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztették.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a férfi vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban arra, hogy a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, mind­emel­lett indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy az anya szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a kis­ko­rú gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban szün­tes­se meg.