Főoldal » Archív » Négy férfi négy hónap ötvennégy lopás – egyezség a bűnösség beismeréséről

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő négy elkö­ve­tő­vel egyez­sé­get kötött a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről, amely után a vád­irat­ban a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát és a velük kötött egyez­sé­gek bíró­ság által jóvá­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­ról az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-tatabanyai-horgaszhazak-feltoroit/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2019. ápri­lis 13. és 2019. augusz­tus 17. között lakó­ko­csi­kat, sté­ge­ket, hét­vé­gi, illet­ve csa­lá­di háza­kat tör­tek fel Tata­bá­nya, Orosz­lány, Tisza­ug, Duna­ve­cse, Alsó­né­me­di, Szi­get­be­cse, Solt, Makád, Alsó­szent­iván és Rác­ke­ve terü­le­tén. Vala­mennyi­szer az első­ren­dű vád­lott szál­lí­tot­ta az elkö­ve­tés hely­szí­ne­i­re tár­sa­it. Mind­egyik eset­ben ket­ten az ajtók, abla­kok fel­fe­szí­té­sé­vel a házak­ba beju­tot­tak, az eltu­laj­do­ní­ta­ni kívánt tár­gya­kat össze­szed­ték, azo­kat a közel­ben vára­ko­zó és figye­lő negye­dik tár­suk­hoz hord­ták. Tele­fon­hí­vá­suk­ra a hely­szín­re érke­ző első­ren­dű vád­lot­tal a tár­gya­kat a gép­jár­mű­be pakol­ták, majd az autó­val távoz­tak a hely­szín­ről.

A leg­sú­lyo­sabb eset­ben három vád­lott 2019. május 30-án 01 óra 17 perc körül egy duna­ve­csei gaz­da­sá­gi tár­sa­ság iro­dai abla­kát paj­szer­rel befe­szí­tet­te, belök­te, azon keresz­tül bemász­tak az iroda helyi­ség­be, majd áram­ta­la­ní­tot­ták az infra­ka­me­rá­kat. Az iro­da­he­lyi­ség­ben az elkö­ve­tők kuta­tást végez­tek, a zárt fió­ko­kat, zárt szer­ké­nye­ket fel­sza­kí­tot­ták. Az iro­da­he­lyi­ség­ből har­minc­ezer forint kész­pénzt, vala­mint egy szá­mí­tó­gép­há­zat tulaj­do­ní­tot­tak el. Ezután az elkö­ve­tők az iro­dá­ból nyíló másik helyi­ség lemez­aj­ta­ját is fel­fe­szí­tet­ték, ott kuta­tást végez­tek, majd az ott lévő bútor­szé­fe­ket, benne négy és fél mil­lió forint kész­pénz­zel, meg­pró­bál­ták eltu­laj­do­ní­ta­ni, amit azon­ban azok fizi­kai védel­me meg­aka­dá­lyo­zott.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tak és az ügyész­ség között kötött egyez­sé­get a bíró­ság hagy­ja jóvá. Ennek alap­ján az első­ren­dű vád­lot­tat két év hat hó bör­tön­bün­te­tés­re, a másod­ren­dű vád­lot­tat két év tíz hó bör­tön­bün­te­tés­re, a har­mad­ren­dű vád­lot­tat négy év hat hó bör­tön­bün­te­tés­re, a negyed­ren­dű vád­lot­tat két év nyolc hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a har­mad­ren­dű vád­lot­tat öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a többi vád­lot­tat egye­ző­en három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je a bíró­ság.

Amennyi­ben  a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben tár­gya­lást nem tart, a vád­lot­tak kihall­ga­tá­sán túl bizo­nyí­tást nem vesz fel, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szem­ben.