Főoldal » Archív » Négy késsel és egy bárddal próbáltak egy trafikot kirabolni

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két, szerb és szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik feb­ru­ár­ban az egyik sze­ge­di dohány­bol­tot kísé­rel­ték meg fel­fegy­ver­kez­ve kira­bol­ni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019. feb­ru­ár 6. nap­ján 18 óra­kor meg­je­len­tek az egyik, Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó tra­fik­nál, abból a cél­ból, hogy azt kira­bol­ják. Az egyik vád­lott a tra­fik bejá­ra­ta előtt figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta társa cse­lek­mé­nyét, míg a másik vád­lott a dohány­bolt­ba belé­pett, és ott ruhá­za­tá­ból elő­vett egy bár­dot, vala­mint a nála lévő 4 darab kés közül egyet, majd angol nyel­ven a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel az eladót.  A vád­lott a kasszá­ra is muta­tott, majd a kés­sel és a bárd­dal hado­nász­va a hát­rá­ló eladó felé lépett. Cse­lek­mé­nyét a vád­lott nem tudta befe­jez­ni, mivel az üzlet­be belé­pett egy vásár­ló, aki őt meg­za­var­ta, ezért távo­zott a tra­fik­ból.

A vád­lott­nál volt még egy, a társa által magyar nyel­ven írt cetli is, amely­re „az add ide a pénzt aranyt” sza­va­kat írta, és amit a vásár­ló belé­pé­se miatt már az eladó­nak átad­ni nem tudott.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a két fér­fi­val szem­ben.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.