Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Négy sértettet is bántalmaztak egyetlen éjszaka az ittas férfiak – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik itta­san, min­den előz­mény nél­kül négy sze­mélyt ütöt­tek meg a kecs­ke­mé­ti éjsza­kai szó­ra­ko­zá­suk során.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2023. janu­ár 21-én, Kecs­ke­mé­ten, egy évad­nyi­tó sport­ren­dez­vé­nyen vet­tek részt, ahol jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, majd éjsza­ka a bel­vá­ros­ba indul­tak szó­ra­koz­ni.

Itt a bán­tal­ma­zá­sok sorát  egyi­kük haj­nal­ban, egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül a föld­re rán­tot­ta, majd több­ször meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, aki az utcá­ra ment. Az elkö­ve­tő azon­ban követ­te, és egy­szer a szó­ra­ko­zó­hely előtt is meg­ütöt­te.

Két órá­val később, ugyan­ab­ban az utcá­ban a két férfi egy 3 fős tár­sa­ság­ba kötött bele és ököl­lel, több alka­lom­mal meg­ütöt­ték a sér­tet­te­ket. Az üté­sek olyan ere­jű­ek vol­tak, hogy attól az egyik sér­tett­nek eltört a szem­üve­ge, míg a másik két sér­tett a föld­re, illet­ve egy asz­tal­ra zuhant.

A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben vala­mennyi sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A két férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

Az ügyész­ség az egyik fér­fit 2 rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge mel­lett ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, míg tár­sát garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és velük szem­ben köz­ér­de­kű munka, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.