Főoldal » Hírek » Négy sérültje lett a szabálytalan előzésnek - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy jár­mű­sort úgy elő­zött, hogy annak fel­té­te­lei nem áll­tak fenn, emi­att bekö­vet­ke­zett bal­eset­ben a vét­len sze­mély­gép­ko­csi mind a négy utasa megsérült.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. május 25-én, a 11-es számú főúton, Esz­ter­gom irá­nyá­ból Tát felé vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját, amellyel a meg­en­ge­dett 90 km/óra sebes­ség­ha­tárt meg­szeg­ve, leg­alább 106-114 km/h sebes­ség­gel haladt. Eköz­ben meg kíván­ta előz­ni a vele azo­nos for­gal­mi sáv­ban és irány­ban egy­más mögött hala­dó jár­mű­sort. A jár­mű­sor­ban haladt a sér­tett által veze­tett gép­ko­csi. A vád­lott a for­gal­mi hely­ze­tet rosszul mérte fel, ami­kor áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba. Az elkö­ve­tő elha­ladt két gép­ko­csi mel­lett, ami­kor szem­ből érke­zett egy gép­ko­csi, amely inten­zí­ven féke­zett és jobb­ra kité­rő kor­mány­moz­du­la­tot vég­zett. A vád­lott a fron­tá­lis ütkö­zést csak úgy tudta elke­rül­ni, hogy a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba vissza­tért, ekkor azon­ban a jár­mű­ve jobb első részé­vel neki­üt­kö­zött a sér­tett autó­ja bal hátsó részének.

A vét­len sze­mély­gép­ko­csi az ütkö­zés követ­kez­té­ben lesod­ró­dott az úttest­ről, egy fának csa­pó­dott, amely miatt mind a négy utasa meg­sé­rült. A vét­len sofőr­nek csi­go­lya­tö­ré­se, egyik uta­sá­nak bor­da­tö­ré­se és tüdő­sé­rü­lé­se, a gyer­mek­ko­rú utas­nak köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes kopo­nya sérü­lé­se és kulcs­csont­tö­ré­se, a negye­dik utas­nak nyolc napon belü­li sérü­lé­se kelet­ke­zett. A bal­ese­tet okozó vét­kes sofőr nem sérült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a gon­dat­lan sofőr­rel szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.