Főoldal » Hírek » Négyen egy ellen – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fel­nőtt­ko­rú és három fia­tal­ko­rú fiú ellen rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tők az utcán a sér­tett fér­fi­tól pénzt köve­tel­tek, egyi­kük leütöt­te, a föld­re került fér­fit vala­mennyi­en rug­dos­ták, elvet­ték a kabát­ját, a benne lévő kész­pénz­zel és mobiltelefonnal. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. feb­ru­ár első nap­ján, éjsza­ka, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen, az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fér­fi­től dro­got és pénzt köve­tel­tek. Ami­kor a sér­tett meg­ta­gad­ta a kész­pénz átadá­sát a fel­nőtt­ko­rú vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te.  Az ütés­től föld­re került fér­fit vala­mennyi­en test­szer­te meg­rug­dos­ták, majd behúz­ták egy bolt mel­let­ti, kivi­lá­gí­tat­lan utca­sza­kasz­ba, ahol tovább ütlegelték.

A vád­lot­tak a hely­bé­li ital­bolt fel­tö­ré­sét is köve­tel­ték tőle, aki erre nem volt haj­lan­dó, ezért ismé­tel­ten bán­tal­maz­ták, majd fel­ál­lí­tot­ták, köz­re­fog­ták, elin­dul­tak vele, de menet­köz­ben is ököl­lel, tenyér­rel ütöt­ték. A fér­fi­nak két­szer sike­rült a vád­lot­tak fogá­sá­ból kisza­ba­dul­nia, pró­bált elme­ne­kül­ni, de mind­két eset­ben utol­ér­ték. Már az áldo­zat lakó­he­lyén jár­tak, ami­kor a fel­nőtt­ko­rú vád­lott a kabát­ja átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A sér­tett ez ellen is til­ta­ko­zott, mire a kabá­tot és az abban lévő mobil­te­le­font, 5.000 forint kész­pénzt, vala­mint sze­mé­lyi okmá­nya­it úgy vet­ték el tőle a táma­dók, hogy a fel­nőtt mögé állva hát­ra­fog­ta kar­ja­it, míg fia­tal­ko­rú tár­sai szem­ből több­ször megütötték.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.