Főoldal » Hírek » Négyen okoztak életveszélyes sérülést egy kiskorú sértettnek - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a négy sze­mély­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2021. ápri­lis 3-án, Sár­ke­reszt­úron rátá­mad­tak a 16 éves sér­tett­re, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a csa­lád­fő három, köz­tük két fia­tal­ko­rú gyer­me­ké­vel, este, egy koráb­bi sére­lem­ből kifo­lyó­lag a lakó­há­zuk előtt elha­la­dó kis­ko­rú sér­tett­re, vala­mint a vele lévő három sze­mély­re külön­bö­ző szer­szá­mok­kal fel­fegy­ver­kez­ve rátá­madt, őket üldö­ző­be vet­ték. A tár­sa­i­tól elsza­ka­dó kis­ko­rú sér­tet­tet a gya­nú­sí­tot­tak utol érték, a meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló kije­len­té­sek mel­lett a náluk lévő esz­kö­zök­kel bán­tal­maz­ták, meg­rug­dos­ták. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a kemény­bu­rok felet­ti vér­zés élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett, amely jelen­leg is fennáll.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, – amely tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll. A ter­hel­tek és a sér­tet­tek közöt­ti elmér­ge­se­dett viszony miatt tar­ta­ni lehet továb­bá attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve a sér­tett csa­lád­ja sérel­mé­re továb­bi bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se a két fia­tal­ko­rú vonat­ko­zá­sá­ban vég­le­ges, míg a továb­bi két gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zés­sel élt az ellen.