Főoldal » Archív » Négyszáz forintot raboltak – előzetesbe kerültek

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 23 és egy 26 éves Nóg­rád megyei férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik négy­száz forin­tot vet­tek el erő­szak­kal egy falu­be­li­jük­től.

A gya­nú­sí­tot­tak 2017. júli­us 29-én, a késő dél­utá­ni órák­ban, Job­bá­gyi­ban – abból a cél­ból, hogy jog­ta­la­nul pénzt sze­rez­ze­nek – meg­szó­lí­tot­ták az álta­luk ismert, gya­lo­go­san éppen barát­já­hoz igyek­vő sér­tet­tet. Egyi­kő­jük a sér­tett elé állt és han­go­san ráki­a­bál­va a pén­zé­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta őt fel, de mivel a sér­tett ennek nem tett ele­get, két kéz­zel mell­ka­son lökte őt ami­att, hogy pénz­tár­cá­ját el tudja venni tőle. A másik gya­nú­sí­tott ezalatt azzal fenye­get­te meg sér­tet­tet, hogy ha nem adja át a nála lévő pénzt, akkor meg­ve­ri.

A meg­ré­mült sér­tett az erő­szak és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra félel­mé­ben a nála lévő két 200 Ft-os pénz­ér­mét átad­ta a gya­nú­sí­tot­tak­nak.

A két férfi ter­hé­re rótt rab­lás bűn­tet­te jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény, ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – elren­del­te.