Főoldal » Hírek » Negyvenketten akartak hamis papírokkal kölcsönhöz jutni – kettőnek sikerült – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt 42 köl­csön­igény­lő­vel szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők a pozi­tív elbí­rá­lás érde­ké­ben hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­so­kat, vala­mint bank­szám­la kivo­na­to­kat nyúj­tot­tak be a pénz­ügyi vál­lal­ko­zás­nak, ráadá­sul a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­sé­re sem szán­dé­kuk, sem lehe­tő­sé­gük nem volt.

A vád sze­rint a Bács-Kiskun mel­lett Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád vár­me­gye tele­pü­lé­se­in élő vád­lot­tak 2020 janu­ár­já­ban mind­annyi­an a köl­csö­nök nyúj­tá­sá­val fog­lal­ko­zó, orszá­gos lefe­dett­sé­gű pénz­ügyi intéz­mény kecs­ke­mé­ti hitel­pont­já­ban jelen­tek meg köl­csön­igény­lés cél­já­ból. Úgy akar­tak pénz­hez jutni, hogy az igé­nyelt össze­get tény­le­ge­sen nem akar­ták vissza­fi­zet­ni és arra lehe­tő­sé­gük sem volt. A vád­lot­tak mind­egyi­ke 30 havi futam­idő­re 1 - 1,5 mil­lió forint köl­csön­höz akart jutni.

A mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­ző hitel­fel­ve­vők az ügy­fél infor­má­ci­ós adat­la­pon valót­la­nul külön­bö­ző cége­ket jelöl­tek meg mun­kál­ta­tó­ként, ahol mint taka­rí­tó, tar­gon­cás, hen­tes vagy sövény­vá­gó áll­tak alkal­ma­zás­ban. Fize­tő­ké­pes­sé­gük iga­zo­lá­sa érde­ké­ben a vád­lot­tak ráadá­sul ezen cégek nevé­ben kiál­lí­tott hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­so­kat nyúj­tot­tak be. Töb­ben ezen felül a mun­ka­bér átuta­lás­ról hamis bank­szám­la kivo­nat máso­la­tot is csa­tol­tak, iga­zo­lan­dó a havi jöve­del­mü­ket vagy akár a cafe­te­ria jóváírást.

A sér­tett pénz­ügyi vál­lal­ko­zás két kivé­tel­lel a doku­men­tu­mok felül­vizs­gá­la­ta során fel­is­mer­te a vád­lot­tak csa­lárd szán­dé­kát, ész­lel­ve és kiszűr­ve a benyúj­tott hamis nyi­lat­ko­za­to­kat. Két eset­ben azon­ban az igény­nek helyt adtak és a kért 1,2 illet­ve 1,5 mil­lió forin­tot folyó­sí­tot­ták a köl­csön­ve­vők­nek, akik a mai napig meg sem kezd­ték a köl­csö­nök törlesztését.

Az ügyész­ség ez utób­bi két fér­fit csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bi 40 sze­mélyt csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mennyi­ü­ket emel­lett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.