Főoldal » Hírek » Néhány napon belül háromszor is szökni próbált egy kényszerintézkedés alatt álló fiatalkorú

A kitar­tó­an pró­bál­ko­zó fogollyal szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat a bíró­ság előtt.

A vád­lot­tat az Egri Járás­bí­ró­ság 2019 novem­be­ré­ben rab­lás bűn­tet­te és fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt első­fo­kon 3 év 10 hónap javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­te. A bíró­ság a dön­tés jog­erő­re emel­ke­dé­sé­ig fenn­tar­tot­ta a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, meg­tilt­va ezzel azt, hogy a fia­tal­ko­rú enge­dély nél­kül elhagy­ja füzes­abo­nyi lakó­he­lyét. A vád­lott 2020. feb­ru­ár 7-ig tar­tot­ta magát ehhez az elő­írás­hoz, azon­ban akkor úgy dön­tött, hogy meg­szö­kik az ott­ho­ná­ból. A fiú levág­ta a lábá­ra fel­he­lye­zett, a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­közt, és egy másik füzes­abo­nyi ingat­lan­ba távo­zott, ahol a rend­őr­ség – nyom­ke­re­ső kutyák igény­be véte­lé­vel – más­nap dél­előtt talál­ta csak meg.

Ami­kor elfog­ták, bekí­sér­ték a Füzes­abo­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol a rácsok­kal védett, zárt elő­ál­lí­tó helyi­sé­gé­ben helyez­ték el. A fiú innen dél­után a mel­lék­he­lyi­ség­be ment, ahová a szol­gá­lat­irá­nyí­tó parancs­nok gumi­bot­tal a kezé­ben elkí­sér­te, majd a nyi­tott ajtó­ba vigyá­zott arra, hogy a vád­lott meg ne szök­jön. Óva­tos­sá­ga nem volt alap­ta­lan, ugyan­is a fia­tal­ko­rú nyom­ban meg­pró­bált elsza­lad­ni amint kilé­pett a mos­dó­ból. Kitép­te magát a rend­őr kezé­ből és végig­fu­tott a föld­szin­ten egy üveg­aj­tó­ig, ami­ről azt hitte, hogy azon át az utcá­ra jut­hat. Az ajtó azon­ban az Igaz­ga­tás­ren­dé­sze­ti Osz­tály­ra veze­tett, így sike­rült a szö­ke­vényt másod­szor is elfog­ni.

2020. feb­ru­ár 10-én – az ismer­te­tett előz­mé­nyek után – a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben őt az EMMI Deb­re­ce­ni Javí­tó­in­té­ze­té­be szál­lí­tot­ták, ahol már a befo­ga­dá­sa­kor kiug­rott egy két méter magas föld­szin­ti abla­kon, átro­hant az udva­ron, majd elbújt a kerí­tés tövé­ben egy nagy kupac avar alá. Kézre kerí­té­sé­re nyo­mo­zó­cso­port érke­zett a hely­szín­re, akik némi kere­sés után meg­ta­lál­ták a rej­tőz­kö­dő fia­tal­em­bert. A vád­lott jelen­leg is kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li fogoly­szö­kés bűn­tet­té­vel, vala­mint egy rend­be­li fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja a több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben – három­szo­ri szö­ké­se miatt – az ügyész­ség fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban.