Főoldal » Hírek » Nem adott elsőbbséget a megkülönböztető jelzést használó mentőmotorosnak – videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy sofőr ellen, aki meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­ná­ló men­tő­mo­to­ros­sal ütkö­zött kanya­ro­dás köz­ben.

A vád­irat sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi 2022. júni­us 25-én dél körül Bala­to­na­ka­rattyán köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Bala­ton­ke­ne­se felé. Mögöt­te meg­kü­lön­böz­te­tő hang- és fény­jel­zést hasz­nál­va men­tés­hez igye­ke­zett az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat motor­ján a sér­tett, aki meg­kezd­te a jármű elő­zé­sét. A sze­mély­gép­ko­csi sofőr­je azon­ban nem vette észre az őt előző men­tő­mo­to­rost, és balra kanya­ro­dott előt­te. A sér­tett vész­fé­ke­zett, ám ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi­nak és fel­bo­rult. A men­tős a bal­eset­ben csuk­ló­tö­rést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.

A köz­le­mény­hez tar­to­zó videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://fb.watch/m1QVfmZkuY/