Főoldal » Hírek » Nem adta meg az elsőbbséget, elütötte a biciklist – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt oko­zott súlyos sérü­lé­se­ket egy kerékpárosnak.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó nő 2022 júli­u­sá­ban Kadar­kú­ton vezet­te az autó­ját, ami­kor egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve, az „Állj, elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” tábla elle­né­re nem állt meg, hanem – mivel nem ész­lel­te a neki jobb­ról érke­ző bicik­list – ala­csony sebes­ség­gel beha­ladt az útke­resz­te­ző­dés­be. A sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kerék­pá­ros a bal­ese­tet elke­rül­ni már nem tudta, ezért előbb a sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lá­nak ütkö­zött, majd a föld­re esett.

Az ütkö­zés ész­lel­ve a vád­lott a hely­szí­nen meg­állt és segít­sé­get nyúj­tott a sér­tett­nek, aki a bal­eset során súlyos, csont­tö­rés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett el.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.