Főoldal » Hírek » Nem adtak neki elsőbbséget, betörte a szélvédőt – fotóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki üdítő ita­los palack­kal törte be egy köz­le­ke­dő jármű szélvédőjét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2023 már­ci­u­sá­ban, Győr­ben, egy zeb­rán akart átkel­ni, mikor neki bal­ról érke­zett a sér­tett által veze­tett gép­ko­csi. A sofőr késve ész­lel­te a gya­lo­gost, már nem tudott meg­áll­ni, hanem balra kor­má­nyoz­va, a gya­lo­gos előtt elha­lad­va kerül­te el az ütkö­zést. A vád­lott az ese­ten annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy a kezé­ben tar­tott üdítő ita­los palac­kot a moz­gás­ban lévő autó szél­vé­dő­jé­nek dobta, ami­től a szél­vé­dő pók­há­ló sze­rű­en berepedt.

A jár­mű­ben 50.000 forint kár kelet­ke­zett, és a köz­le­ke­dés­ben részt vevő jármű veze­tő­je elle­ni erő­szak alkal­mas volt arra, hogy a sofőr testi épsé­ge sérüljön.

A ter­helt ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás miatt emelt vádat az ügyész­ség. A bün­te­tés tétel – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – 4 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A  fény­ké­pen a jármű sérü­lé­se látható.

a betört szélvédő