Főoldal » Hírek » Nem akarta beengedni, majd életveszélyes sérülést okozott a biztonsági őr egy vendégnek – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki biz­ton­sá­gi őrként bán­tal­ma­zott és hanyatt lökött egy, a szó­ra­ko­zó­hely­re betér­ni kívá­nó vendéget.

A vád­irat sze­rint a biz­ton­sá­gi őr 2021. szep­tem­ber 4-én éjjel, egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen dol­go­zott, ahol fel­ada­ta volt az érke­ző ven­dé­gek been­ge­dé­se is.

A sorba beállt a sér­tett férfi a bará­ta­i­val és elő­ké­szí­tet­te okmá­nya­it, ame­lye­ket a belé­pés­kor a biz­ton­sá­gi őrnek ellen­őriz­nie kel­lett. Az őr meg­te­kin­tet­te a tár­sa­ság­ban leg­elöl álló sér­tett ira­ta­it, majd közöl­te vele, hogy nem fogja been­ged­ni és lök­dös­ni kezd­te. A meg­tá­ma­dott az elkö­ve­tő eluta­sí­tá­sát és lök­dö­sé­sét tudo­má­sul véve a kar­ja­it tárta szét, jelez­ve, hogy nem érti a visel­ke­dést. Ezt köve­tő­en a sér­tett és tár­sa­sá­ga azt kér­dez­te a fér­fi­től, miért nem enge­di be a sér­tet­tet, mire az őr a sér­tett­re támadt, nagyobb erő­vel lök­dös­te, átka­rol­va eltol­ta, illet­ve a most már véde­ke­ző ven­dé­get meg­ütöt­te. Az ütés­től meg­tán­to­ro­dott fér­fit a vád­lott mell­ka­son lökte, amely hatá­sá­ra a sér­tett hanyatt esett és feje hátsó részét a jár­dá­ba ütve elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A férfi ezt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről, míg az esz­mé­let­len sér­tet­tet a szó­ra­ko­zó­hely szer­ző­dött men­tő­ápo­ló­ja első­se­gély­ben része­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak kiérkezéséig. 

Az ököl­csa­pás és a fej föld­höz csa­pó­dá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az azon­nal meg­ka­pott orvo­si ellá­tás­nak is köszön­he­tő­en nem került élet­ve­szé­lyes állapotba.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és biz­ton­sá­gi őri fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt a – Fővá­ro­si Tör­vény­szék­hez benyúj­tott – vádiratában.