Főoldal » Hírek » Nem akartak lebukni, ezért kikapcsolták az udvari kamerákat - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel és élet­tár­sá­val szem­ben, akik az idős­ko­rú, nehe­zen mozgó, hal­lás­sé­rült isme­rő­sü­ket úgy fosz­tot­ták meg érté­ke­i­től, hogy előt­te a házá­nak kame­rá­it is kikapcsolták.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si nő és az élet­tár­sa – az ügy vád­lott­jai – mun­ka­vég­zés kap­csán koráb­ban több­ször meg­for­dul­tak a 80 éves, nehe­zen mozgó, hal­lás­sé­rült férfi házá­ban, így jól ismer­ték a hely­színt és azt, hogy a több­nyi­re bot­tal köz­le­ke­dő sér­tett az egész­sé­gi álla­po­ta miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra nem képes. A nő 2022. szep­tem­ber 12-én - rövid­del azután, hogy őt a bíró­ság egy koráb­bi kifosz­tás miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te - az esti órák­ban, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re készül­ve, kikap­csol­ta az idős nyug­dí­jas házá­nak udva­ri kame­rá­it, majd élet­tár­sa becsön­ge­tett áldo­za­tuk­hoz, hogy kicsal­ja a házból.

Amíg a férfi vád­lott a kapu­ban fel­tar­tot­ta az idős kora miatt figyel­met­len és óvat­lan sér­tet­tet, a nő besur­rant az ingat­lan­ba és egy elekt­ro­mos grill­sü­tőt, vala­mint egy szer­szám­kész­le­tet vett magá­hoz. A nő moz­gá­sá­ra az udva­ri moz­gás­ér­zé­ke­lő lámpa több­ször fel­vil­lant és hang­jel­zést is adott, azon­ban a kapu­ban álló és a nő bűn­tár­sá­val beszél­ge­tő, nagyot­hal­ló férfi ezt nem vette észre. A nő a ház­ban szer­zett zsák­mánnyal elbújt az udvar­ban, majd miu­tán a sér­tett vissza­ment a házba, társa után ő is ész­re­vét­le­nül távozott.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a nő néhány nap­pal koráb­ban a dél­előt­ti órák­ban – mivel tudta azt, hogy az idős­ko­rú sér­tett olyan­kor rend­sze­rint nem tar­tóz­ko­dik ott­hon – a kerí­té­sen átugor­va bement az ingat­lan udva­rá­ba, majd a nyi­tott abla­kon bemá­szott a házba is, ahon­nan végül egy hor­gász­fel­sze­re­lés­sel távozott.

Az ügyész­ség a párost kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a nőnek üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Az ügyész­ség mind­ket­tő­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a nő ese­té­ben a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.