Főoldal » Hírek » Nem állt meg a balesetet okozó szerb férfi - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 28 éves szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki anél­kül haj­tott el egy ütkö­zés hely­szí­né­ről, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a másik autó­ban ülők megsérültek-e.

A vád sze­rint egy nem­zet­kö­zi áru­fu­va­ro­zás­sal fog­lal­ko­zó szer­bi­ai cég­nél dol­go­zó vád­lott 2020. szep­tem­ber 25. nap­ján, dél­után áru­val meg­pa­kolt teher­gép­ko­csi­ját vezet­te Ipoly­szög felől Balas­sa­gyar­mat irá­nyá­ba, ami­kor egy útka­nya­ru­lat­ban áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba. A teher­gép­ko­csi bal olda­lá­val a szem­ből érke­ző kis­busz­nak ütkö­zött, annak bal olda­li vissza­pil­lan­tó tük­rét letör­te, a jármű olda­lát pedig meg­ron­gál­ta. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sem a kis­busz­ban ülők, sem a vád­lott nem sérült meg.

A férfi ész­lel­te a jár­mű­vek ütkö­zé­sét, ennek elle­né­re nem állt meg, nem győ­ző­dött meg arról, hogy az álta­la elő­idé­zett bal­eset követ­kez­té­ben mások megsérültek-e, illet­ve az éle­tü­ket vagy testi épsé­gü­ket köz­vet­le­nül fenye­ge­tő veszély miatt segít­ség­nyúj­tás­ra szorulnak-e.

A férfi meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­se­it, misze­rint a jár­mű­vel az úton, az út menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lán kell halad­ni, vala­mint a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sét köve­tő­en a hely­szí­nen meg kell állni, így meg­győ­ző­dé­si köte­le­zett­sé­gét nem teljesítette.

Mulasz­tó maga­tar­tá­sá­val a szerb férfi cser­ben­ha­gyást köve­tett el, ezért az ügyész­ség a – bün­tet­len elő­éle­tű – vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült 68.317 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.