Főoldal » Hírek » Nem csak a migránsok, a rendőrök is látták a teherautót - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a török fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a héten ember­csem­pé­szé­sen értek tetten.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott Romá­ni­á­ban teher­gép­ko­csi­já­ba fel­vett két kül­föl­dit, akik Szí­ri­á­ból ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el Török­or­szág­ba, majd őket isme­ret­len sze­mé­lyek kami­o­nok­kal Romá­ni­á­ba vit­ték. A férfi velük a nagy­la­ki határ­át­ke­lő­hely köze­lé­be haj­tott, ahol őket teher­au­tó­já­ból kiszál­lí­tot­ta, hogy a zöld­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon lép­jék át a magyar-román határt.

A Nagy­la­ki Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség mun­ka­tár­sai azon­ban kedd éjjel, hőka­me­rás ellen­őr­zés során fel­fi­gyel­tek a Romá­nia felől köze­lí­tő két sze­mély­re, akik miu­tán Magyar­or­szág­ra belép­tek, meg­búj­tak egy út menti csa­tor­ná­ban. Lát­ha­tó volt az is, ahogy a gya­nú­sí­tott a hely­szín­re érke­zett, és kami­on­já­ba fel­vet­te az ille­gá­lis határátlépőket.

A teher­au­tót ezután rövid­del a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, és a veze­tő­fül­ké­ből elő­ke­rült a két, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély, akik­kel a gya­nú­sí­tott Auszt­ria felé tar­tott volna.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.