Főoldal » Hírek » Nem engedélyezett külföldi gyógyszereket hoztak be - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt három ügy­ben emelt vádat: egy mace­dón nő autó­busz uta­sa­ként poten­cia­nö­ve­lőt hozott be Magyar­or­szág­ra, míg két magyar férfi az inter­ne­ten ren­delt Indi­á­ból és Kíná­ból hazánk­ban nem enge­dé­lye­zett, koro­na­ví­rus okoz­ta beteg­ség keze­lé­sé­re is szol­gá­ló gyógy­sze­re­ket, ráadá­sul indo­ko­lat­lan mennyiségben.

A vád­irat sze­rint a Svájc­ban élő mace­dón nő tavaly novem­ber­ben a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen autó­busz uta­sa­ként érke­zett az ország­ba, a pénz­ügy­őrök azon­ban az ülése alat­ti uta­zó­tás­ká­ban, a sze­mé­lyes hol­mi­ja között 150 doboz, össze­sen 1.050 db, poten­cia­za­var keze­lé­sé­re szol­gá­ló készít­mény talál­tak. A vád­lott a Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett gyógy­szer­ből meg­kö­ze­lí­tő­leg három évre ele­gen­dő mennyi­sé­get hozott be az ország területére.

Másik két, szin­tén vád­eme­lés­sel zárult ügy­ben két Bács-Kiskun megyei férfi Indi­á­ból és Kíná­ból ren­delt az inter­ne­ten, angol nyel­vű olda­lak­ról klorokin-foszfát tar­tal­mú, koro­na­ví­rus okoz­ta beteg­ség keze­lé­sé­re is szol­gá­ló gyógy­sze­re­ket, ame­lyek Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zet­tek. Egyi­kük 270 db-ot, mási­kuk 1000 db-ot ren­delt meg és fize­tett ki. Ez jóval meg­ha­lad­ta mind­két eset­ben a sze­mé­lyes szükségletet.

A hazai gyógy­szer­pi­a­con for­ga­lom­ban lévő, hason­ló ható­anyag tar­tal­mú, de fele ilyen hatás­erős­sé­gű gyógy­sze­rek vény­kö­te­le­sek, kizá­ró­lag orvo­si javas­lat­ra és orvo­si kont­roll mel­lett, meg­ha­tá­ro­zott adag­ban szedhetők.

A kül­föld­ről érke­zett, angol fel­ira­tuk sze­rint „egész­ség­ápo­ló ter­mé­kek” meg­ne­ve­zé­sű cso­ma­go­kat a NAV Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga vizs­gá­lat alá vonta és a kis­kun­ha­la­si rend­őrök lefoglalták.

Az ügyész­ség a gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­tok­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa és pró­bá­ra bocsá­tás mel­lett mind­há­rom eset­ben a lefog­lalt gyógy­sze­rek elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.