Főoldal » Hírek » Nem enyhítették a gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető férfi büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt mező­he­gye­si férfi ügyé­ben hozott első­fo­kú ítéletet.

Az első­fo­kú Gyu­lai Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év bör­tön­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A bűnös­sé­gét beis­me­rő, a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor hat gyer­me­ket saját ház­tar­tá­sá­ban neve­lő férfi 2018 évtől kez­dő­dő­en 2020 feb­ru­ár­já­ig rész­ben erő­sza­kot, rész­ben fenye­ge­tést alkal­ma­zott két gyer­mek­ko­rú lányá­val szem­ben, miköz­ben őket sze­xu­á­li­san inzultálta. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A másod­fo­kú Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet, így az jogerős.