Főoldal » Hírek » Nem erőszakolták meg kollégái a rendőrnőt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te.

Egy rend­őr­nő fel­je­len­té­se alap­ján a nyo­mo­zó ügyész­ség, más aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va azo­nos alka­lom­mal töb­bek által elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban, til­tott adat­szer­zés, és hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást.

A rend­őr­nő elmon­dá­sa sze­rint a három napos határ­ren­dé­sze­ti szol­gá­la­ta alatt két kol­lé­gá­ja – egy har­ma­dik tár­suk által a lefog­lalt sze­rek­ből eltu­laj­do­ní­tott anyag­gal – elká­bí­tot­ta, majd mind­ket­ten közö­sül­tek vele.  

A nő állí­tá­sa sze­rint az elkö­ve­tők a tör­tén­tek­ről vide­ó­fel­vé­telt készí­tet­tek, ame­lyet köz­zé­tet­tek az inter­ne­ten, vala­mint egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son, a rend­őr­sé­gi lak­ta­nyá­ban lévő ágya fölé és a zuhany­zó­ban elhe­lye­zett kame­rák fel­vé­te­le­i­vel együtt. Mind­er­ről egy kol­lé­ga­nő­jé­től két hónap­pal később érte­sült, aki a vide­ó­fel­vé­telt meg­mu­tat­ta neki és meg is osz­tot­ta vele. Elő­ad­ta azt is, hogy az egyik erő­szak­te­vő beszá­molt neki az elkö­ve­tés rész­le­te­i­ről, – egy­ide­jű­leg meg­ölés­sel fenye­get­te, ha erről bár­ki­nek beszél – majd hoz­zá­tet­te, hogy rajta kívül két másik kol­lé­ga­nő­jü­ket is „elin­téz­ték”.  

A szé­les kör­ben foly­ta­tott nyo­mo­zás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok a fel­je­len­tő vala­mennyi állí­tá­sát egy­ér­tel­mű­en cáfol­ták. A nő az elmon­dot­ta­kat több­ször módo­sí­tot­ta, azo­kat alá­tá­masz­ta­ni nem tudta és ellent­mon­dá­sok­ba keve­re­dett.

A rend­őr­nő által meg­ne­ve­zett egyik elkö­ve­tő több száz kilo­mé­ter­re tar­tóz­ko­dott az állí­tó­la­gos elkö­ve­tés­kor, és azzal a kol­lé­ga­nő­jé­vel sem beszélt, aki­től állí­tá­sa sze­rint tudo­mást szer­zett a tör­tén­tek­ről. A hivat­ko­zott vide­ó­fel­vé­tel nem léte­zik, ahogy a rend­őrök közöt­ti üze­net­kül­dő alkal­ma­zás­ban sincs nyoma a rend­őr­nőt érin­tő tar­tal­mak­nak. A szak­ér­tői vizs­gá­la­tok sze­rint a szol­gá­lat során hasz­nált rend­őr­sé­gi jármű ülés­hu­za­tán és a nő ruhá­za­tán nem volt anyag­ma­rad­vány. A nyo­mo­zás ered­mé­nye alap­ján a rend­őr­nő lakó­kör­nye­ze­té­ben nem volt kame­ra, az elöl­já­ró­i­nak becsa­tolt írás­be­li jelen­té­sét nem hami­sí­tot­ták meg, továb­bá más nők sem jelez­ték, hogy sérel­mük­re kol­lé­gá­ik erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­tek volna el.

Két­sé­get kizá­ró módon meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a rend­őr­nőt kol­lé­gái nem erő­sza­kol­ták meg, és sérel­mé­re más bűn­cse­lek­mény sem tör­tént.