Főoldal » Hírek » Nem etette a kiskutyáit, az egyik éhen pusztult - fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki a kutyá­it nem etet­te, emi­att az egyik elpusztult.

A vád sze­rint a nő lakó­he­lyén tar­tott kutyá­ja 2020. év őszén hét kis­ku­tyát ellett, melyek­ből ket­tőt elaján­dé­ko­zott, de a többi kis­ku­tyát sem akar­ta meg­tar­ta­ni. Miu­tán a szuka kutya befe­jez­te a kis­ku­tyák szop­ta­tá­sát, a nő berak­ta azo­kat a mel­lék­épü­let­be. A vád­lott ezt köve­tő­en az öt kis­ku­tyát zárva tar­tot­ta, nem gon­dos­ko­dott arról, hogy étel­hez jus­sa­nak, ezért az ebek kóro­san lesoványodtak.

Az egyik állat - mivel éle­lem­hez nem jutott - meg­et­te a mel­lék­épü­let­ben lévő szi­va­csot, mely­nek követ­kez­té­ben kerin­gé­si elég­te­len­ség lépett fel nála, mely a pusz­tu­lá­sá­hoz vezetett.

A rend­őr­ség beje­len­tést köve­tő­en 2020 decem­be­ré­ben meg­je­lent a nő lakó­he­lyé­nél, ahol az elpusz­tult kutya mel­lett négy kóro­san sovány kutyát talál­tak, melye­ket ezt köve­tő­en egy állat­vé­dő egye­sü­let­hez szállítottak.

A vád­lott azzal, hogy hosszabb időn keresz­tül nem adott táp­lá­lé­kot az álla­tok­nak, az egyik kutya elpusz­tu­lá­sát okoz­ta, míg a többi eb ese­té­ben maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy azok­nál mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás ala­kul­jon ki.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az állat­kín­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.