Főoldal » Hírek » Nem fizetett a szállásért - vádemelés - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csa­lás bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki külön­bö­ző hote­lek­ben szállt meg, ame­lyek díját nem fizet­te ki.

A  vád­irat sze­rint a férfi 2019. augusz­tus 26-a és 2019. szep­tem­ber 1-je közöt­ti időre fog­lalt két szo­bát egy komá­ro­mi pan­zi­ó­ban. Ide két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel érke­zett, a szál­lást és a reg­ge­li szol­gál­ta­tást vet­ték igény­be. Az apa a gyer­me­ke­i­vel 2019. augusz­tus 31-én a szál­lás­díj meg­fi­ze­té­se nél­kül a pan­zi­ót elhagy­ta. A férfi távo­zás­kor magá­val vitte a szo­bák és a recep­ció kul­csa­it, vala­mint a szál­lo­dai beje­len­tő­lap­ját is, a pan­zi­ó­nak 188.000 forint kárt okozott.

Az elkö­ve­tő hat éjsza­ká­ra fog­lalt szál­lást egy tatai pan­zi­ó­ban, ide 2019. szep­tem­ber 20-án érke­zett. Öt nap múlva kije­lent­ke­zés és az ellen­ér­ték meg­fi­ze­té­se nél­kül távo­zott, ezzel 162.200 forint kárt okozott. 

A férfi 2019.szeptember 25-én egy váci hotel­ben szállt meg, innen is öt nap múlva távo­zott, a szál­lás­dí­jat nem fizet­te ki, ezzel 134.400 forint kárt oko­zott. A váci hotel­be érke­zést és beje­lent­ke­zést videó rögzítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.