Főoldal » Hírek » Nem fizette meg a kárt, így bírósági eljárás vár a rongálóra - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za egy 27 éves fér­fi­nak az ügyé­ben. Az elkö­ve­tő Bátony­te­re­nyén meg­ron­gált egy gép­ko­csit, majd - bár a köz­ve­tí­tői eljá­rás során vál­lal­ta - még­sem térí­tet­te meg a sér­tett kárát. 

A férfi a vád sze­rint 2021. szep­tem­ber 18-án, éjjel, Bátony­te­re­nyén itta­san meg­ron­gált egy par­ko­ló gép­ko­csit. A hátsó ablak­ba beépí­tett lég­te­re­lő ele­met letör­te, azzal a hátsó abla­kot, vala­mint a jobb első ajtó ablak­üve­gét betör­te, majd fel­má­szott az autó tete­jé­re és annak tető­le­me­zét megtaposta.

A férfi 250.000 forint kárt oko­zott, a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett és vál­lal­ta a kár meg­té­rí­té­sét, ezért a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás célja, hogy a sér­tett és az elkö­ve­tő között egy füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek meg­ol­dá­sát tar­tal­ma­zó, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre, ezál­tal ne kell­jen bíró­sá­gi eljá­rást lefolytatni.

A férfi vál­lal­ta a kár meg­té­rí­té­sét, azon­ban ennek nem tett ele­get, így nem men­te­sül­het a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonás alól. A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt emelt vádat vele szem­ben, mely­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tett kárá­nak meg­té­rít­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.