Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Nem gondoskodott a juhokról – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt. A gazda az udva­ron tar­tott juho­kat nem látta el meg­fe­le­lő takar­mánnyal, egy részük ivó­vi­zet sem kapott, az álla­tok leso­vá­nyod­tak, a mély­al­mon tar­tás pedig mara­dan­dó sán­ta­sá­got, vagy a pusz­tu­lá­su­kat ered­mé­nyez­het­te volna.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő két külön­bö­ző ingat­la­non juho­kat tar­tott. 2020. ápri­li­sá­tól 2021. már­ci­us köze­pé­ig ter­je­dő idő­szak­ban az álla­to­kat nem látta el meg­fe­le­lő minő­sé­gű és mennyi­sé­gű takar­mánnyal, mely­nek követ­kez­té­ben leso­vá­nyod­tak. Az egyik ingat­la­non tar­tott 20 juh közül 14 állat­nak nem volt ivó­vi­ze sem, amely kiszá­ra­dá­su­kat okoz­hat­ta volna.

A telep­he­lye­ken külön-külön 11, ille­tő­leg 15 állat ese­té­ben a gyen­ge táp­lált­ság miatt elhul­lást ered­mé­nye­ző hiány­be­teg­sé­gek fel­lé­pé­sé­vel lehe­tett szá­mol­ni. A férfi csak rövid idő­tar­tam­ban legel­tet­te a juho­kat, mély­al­mon tar­tást alkal­ma­zott az udva­ron, sza­ba­don, puha föl­dön lévő álla­tok kör­mei ennek okán elég­te­le­nül kop­tak, a túl­nö­vés ered­mé­nye­ként pedig láb­vég defor­mi­tás és mara­dan­dó sán­ta­ság ala­kult volna ki.

A bánás­mód egé­szé­ben véve lehe­tő­sé­get adott arra, hogy a juhok mara­dan­dó káro­so­dá­sát, vagy pusz­tu­lá­sát idéz­ze elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.