Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Nem gondoskodott a kutyájáról egy férfi – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az egyik kutyá­já­nak oko­zott súlyos szen­ve­dést azzal, hogy nem gon­dos­ko­dott róla meg­fe­le­lő­en.

A vád­irat sze­rint a férfi toko­di lakó­he­lyén három kutyát tar­tott, eze­ket egy­szer­re etet­te. A két nagyobb, domi­náns eb nem enged­te étel­hez jutni a leg­ki­seb­bet, aki 2022 év augusz­tu­sát köve­tő­en kóro­san leso­vá­nyo­dott. Az állat ele­gen­dő ivó­víz­hez sem jutott hozzá, az a vizes beton­fa­lat nya­lo­gat­ta, hogy szom­jú­sá­gát eny­hít­se, 2023. janu­ár 24-én súlyo­san dehid­ra­tált álla­pot­ban volt. Az eb az éhe­zés­től seny­ves álla­pot­ba került, amely alkal­mas volt mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás oko­zá­sá­ra, illet­ve arra, hogy elpusz­tul­jon. A gazda ész­lel­te, hogy a két nagyobb eb miatt a leg­ki­sebb nem jut meg­fe­le­lő éle­lem­hez és ivó­víz­hez, ez ellen azon­ban sem­mit nem tett, maga­tar­tá­sa az ebnek folya­ma­tos és külö­nös szen­ve­dést oko­zott. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

A fotó­kat a nyo­mo­zó ható­ság szem­lén készí­tet­te, azo­kon az állat­tar­tás helye lát­ha­tó.