Főoldal » Hírek » Nem gondozta az idős, beteg asszonyt - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki elmu­lasz­tot­ta az idős és beteg asszony gon­do­zá­sát, továb­bá kiszol­gál­ta­tott isme­rő­sét verte és lopás­ra kényszerítette. 

A tény­ál­lás sze­rint 2015 szep­tem­be­ré­ben a férfi és az élet­tár­sa tar­tá­si szer­ző­dést kötött a több beteg­ség­ben szen­ve­dő idős asszonnyal. A sér­tett befo­gad­ta őket a laká­sá­ba, továb­bá a bank­szám­lá­já­hoz és bank­kár­tyá­já­hoz is hoz­zá­fér­het­tek. A férfi és élet­tár­sa azon­ban a cukor­be­teg sér­tett gyógy­sze­re­it nem vál­tot­ták ki, meg­fe­le­lő élel­me­zé­sé­ről nem gon­dos­kod­tak, ezért az idős asszony alul­táp­lált lett, súlyos beteg­sé­ge keze­let­len maradt.

A férfi egy jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő isme­rő­sét az ingat­lan­ba fogad­ta. Az elkö­ve­tő ezt a sér­tet­tet rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, fenye­get­te azért, hogy a ház körü­li mun­ká­kat elvé­gez­ze, illet­ve a kör­nyék­be­li ingat­la­nok­ból fát és más vagyon­tár­gya­kat lop­jon. A férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tett isme­rő­se cse­lek­mé­nye­i­ből rend­sze­res haszon­ra tett szert.

A bíró­ság a fér­fit gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a - cse­lek­mé­nye­ket több­sé­gé­ben taga­dó - férfi és a védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, és a kisza­bott bün­te­tés is arányos.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.